-->

Dodávka motorizovanej totálnej stanice určenej pre terestrické geodetické merania

Verejný obstarávateľ GEODÉZIA Žilina a. s. realizoval v súlade s §6 a § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") proces verejného obstarávania na predmet zákazky "Dodávka motorizovanej totálnej stanice určenej pre terestrické geodetické merania".

Na základe výsledku procesu verejného obstarávania uzavrel verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom Kúpnu zmluvu číslo 1/2021-313031APH4/1 zo dňa 24.05.2021.